2020 5th International Seminar on Advances in Materials Science and Engineering
Committee
Home / Committee

Co-Chairmen


Hui-Mi Hsu.png

Prof.Hui-Mi Hsu

National Dong Hwa University


Co-Vice chairmen


David BASSIR.jpg

Prof.David BASSIR

University of Bourgogne Franche-Comté Organizing Committees


Prof. Hongfa Hu, University of Windsor

Prof. Feng Wen, Hainan University

A.Prof. Hui Wang, Shanghai Jiaotong University

A.Prof. Danqing Chen, Overseas Chinese University

A.Prof. Weimin Huang, Nanyang University of Technology

Prof. Xianyou Wang, Xiangtan University

Prof. Fenghong Cao, Leshan Normal University

Prof. Ziad Moumni, ENSTA ParisTech

Prof. Xiaoyong Lai, Ningxia University

Prof. Sirong Yu, China University of Petroleum

Prof. Ir. Dr. Ts. Abdul Talib bin Din, Universiti Teknikal Malaysia Melaka

A. Prof. Mohd Fadzli Bin Abdollah, Universiti Teknikal Malaysia MelakaTechnical Committees


Prof. Xuegong Yu, Zhejiang University

Prof. Weihua Dan, Sichuan University

Prof. Sheng-Rui Jian, I-Shou University

Prof. Seeram Ramakrishna, National University of Singapore

Prof. Rongyun Zhang, Anhui Polytechnic University

Prof. Ming-Yang Chen, Jiangsu University

Prof. Weihua Dan, Sichuan University, China

Prof. Hongxia Qiao, Lanzhou University of Technology

Prof. Hao Pen, Yangtze Normal University

Prof. Fenghong Cao, Leshan Normal University

Prof. Bin-Juine Huang,National Cheng Kung University